Az alábbi tájékoztatás a honlapon található szerződési és felhasználási feltételek részét képezi!

 

(Tájékoztató letöltése: ITT)

 

1. Adatkezelő és webhely azonosítása

1.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet a

Hunparcel Ltd.

Rövidített név: Hunparcel Ltd.
Cégjegyzékszám: 08418834 - Companies House (UK)
Adószám:  EU VAT nu: GB 211 2775 41
Székhely: 447 High Road, London, N12 0AF, UK
Telephely: 447 High Road, London, N12 0AF, UK

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés hatósági nyilvántartási számai:
- webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése: NAIH-96356/2016.
- kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés: NAIH-96303/2016.
- hírlevél küldésre vonatkozóan: NAIH-96304/2016. 
- tilalmi listára vonatkozóan: NAIH-96305/2016.

(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

1.2. Jelen webhely:

www.hunparcel.com

internetcímen elérhető webhely.

 

2. A magyar jog kikötése, jelen tájékoztató hatálya

2.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) magyar nyelvű felületen elérhetővé tett szolgáltatása Magyarországra irányul. Ennek értelmében a magyar nyelven megjelenített szolgáltatás nyújtására, valamint a magyar állampolgár felhasználókra, továbbá a szolgáltatást Magyarországon megrendelő felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során (az adatkezelésre vonatkozóan is) a magyar jog az irányadó. Adatkezelő a felhasználók adatait elsősorban az
- információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
- az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.),
- a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Katv.),
- és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)
rendelkezései alapján kezeli.

2.2. Jelen tájékoztató hatálya a webhely magyar nyelvű felületén elérhetővé tett szolgáltatásokra, a webhely magyar nyelvű felületének használatára vonatkozik.

 

3. Az adatkezelés jogalapja


Az érintett hozzájárulása

3.1. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerint, a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

3.2. A hozzájárulást Felhasználó az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével adja meg. Az adatkezelési tájékoztatót Felhasználó bármikor, a holnap minden oldalának alján megjelenő „Adatkezelési tájékoztató” feliratra kattintva, illetve az e pontban említett adatkezelési nyilatkozatban olvasható „Adatkezelési tájékoztató” szövegrésszel jelölt linkre kattintva elolvashatja, mellyel Adatkezelő biztosítja a Felhasználó egyértelmű és részletes előzetes tájékoztatását. Az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta az adatkezelési tájékoztatót, és annak tartalma ismeretében hozzájárul az adatai jelen tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez.

Adatkezelés az érintett további külön hozzájárulása nélkül, illetve a hozzájárulás visszavonását követően

3.3. Az érintett Felhasználó hozzájárulásával felvett adatokat az érintett Felhasználó további külön hozzájárulása nélkül, illetve a hozzájárulás visszavonását követően az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján, az alábbiak szerint kezelheti Adatkezelő.

3.4. Ha a személyes adat felvételére az érintett Felhasználó hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az érintett Felhasználó további külön hozzájárulása nélkül, valamint az érintett Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az alábbi esetekben:
- az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
- az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

3.5. A fenti, jogos érdekre való hivatkozással történő adatkezelés megkezdése előtt Adatkezelő minden esetben - kötelező jelleggel - elvégzi az úgynevezett érdekmérlegelési tesztet. Az érdekmérlegelési teszt egy három lépcsős folyamat, melynek során Adatkezelő azonosítja a jogos érdekét, valamint az érintett Felhasználó súlyozás ellenpontját képező érdekét és a tervezett adatkezeléssel érintett alapjogát. Végül a súlyozás elvégzése alapján Adatkezelő megállapítja, hogy kezelhető-e a személyes adat az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján.

3.6. Az érdekmérlegelési teszt eredményéről Adatkezelő tájékoztatja az érintett Felhasználót oly módon, hogy a tájékoztatás alapján Felhasználó egyértelműen meg tudja állapítani, mely jogos érdek alapján, és miért tekinthető arányos korlátozásnak az, hogy az Adatkezelő a beleegyezése nélkül kezelje személyes adatát.

3.7. Az érdekmérlegelési teszt elvégzése során Adatkezelő az Európai Unió Tanácsa Adatvédelmi Munkacsoportjának erre vonatkozóan irányadó megállapításokat tartalmazó  6/2014. számú Véleményében meghatározottak szerint jár el. A Vélemény a következő linken olvasható: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_hu.pdf#h2-2

Az adatkezelés jogszabályon alapuló további lehetséges jogalapjai

3.8. Az adatkezelés jogalapja továbbá a vonatkozó esetekben az Infotv. 5. § (1) bekezdésének b.) pontja alapján történő kötelező adatkezelés. Adatkezelő egyes esetekben köteles lehet törvény által előírt kötelező adatkezelést végezni (pl. szolgáltatás igénybevétele esetén a számvitelről szóló törvény értelmében köteles a személyes adatok kezelésével is járó bizonylat-megőrzési kötelezettségének eleget tenni). Ezen túl az esetleges hatósági megkereséseket Adatkezelő köteles teljesíteni, melyek szintén személyes adatok kezelésével, továbbításával járhatnak, ez Adatkezelőnek szintén törvényes kötelezettsége.

3.9. Az Infotv. 6. § (1) bekezdése alapján tájékoztatjuk továbbá, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

3.10. A fenti, jogos érdekre való hivatkozással történő adatkezelés megkezdése előtt Adatkezelő minden esetben - kötelező jelleggel - elvégzi az úgynevezett érdekmérlegelési tesztet a jelen tájékoztató 3.5. - 3.7. pontjaiban írtak szerint.

3.11. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) 13/A. §-a alapján Adatkezelő az alábbiakról tájékoztatja továbbá Felhasználót:

Adatkezelő szolgáltatása az Ektv. értelmében információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak minősül.

Adatkezelő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő (Felhasználó) azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

Adatkezelő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

Adatkezelő - a fentieken túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Adatkezelő az egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja meg és minden esetben oly módon üzemelteti a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. (A technikailag szükséges adatkezelés további szabályait a sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató és jelen tájékoztató 8. pontja határozza meg.)

Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

 

4. Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

4.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen regisztráló Felhasználók.

4.2. Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó a webhely főoldalán a „Belépés” feliratra kattintva megjelenő adatlap kitöltésével és az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével, végül a regisztráció elküldésével adja meg.

4.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Regisztráló felhasználók esetében az adatkezelés a fent hivatkozott regisztrációs adatlapon feltűntetett, kitöltendő személyes adatok és elérhetőségek körét, valamint a Felhasználó által a megjegyzés rovatban esetlegesen közölt további adatait érinti.

Az adatok köre:
- vezetéknév
- keresztnév
- e-mail cím
- jelszó
- lakóhely szerinti ország
- lakcím
- telefonszám.

A Felhasználó által a megjegyzés rovatban esetlegesen közölt további adatai tekintetében Adatkezelő csak az elküldött megjegyzés tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli a rendszeréből.

4.4. Az adatkezelés célja: Webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatkezelés. A webhelyen regisztráló Felhasználó önként megadott személyes adatai, elérhetőségei kezelésének célja a webhely szolgáltatásai igénybe vételének lehetővé tétele érintett Felhasználó számára.

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:
- szolgáltatás megrendelése
- webhely böngészése
- üzenetküldés Adatkezelőnek
- ajánlatkérés küldése Adatkezelőnek.

4.5. Az adatkezelés időtartama: A regisztrált Felhasználók esetében az adatkezelés időtartalma a regisztrált Felhasználó kérelmére történő törlésig tart. Az adatkezelés megszűnhet továbbá a regisztráció Felhasználó általi törlésével, illetve a Felhasználó regisztrációjának Adatkezelő általi törlésével is.

4.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

 

5. Megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés

5.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók, regisztrációtól függetlenül.

5.2. Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást a Felhasználó a megrendelés leadásával, a megrendelés leadását megelőzően megjelenő adatlap kitöltésével és az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével, végül a megrendelés elküldésével adja meg.

5.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az adatkezelés a fent hivatkozott megrendelés leadását megelőzően megjelenő adatlapon feltűntetett, kitöltendő személyes adatok és elérhetőségek körét, valamint a Felhasználó által a megjegyzés rovatban esetlegesen közölt további adatait érinti.

Az adatok köre:
- vezetéknév
- keresztnév
- lakcím
- számlázási cím
- e-mail cím
- telefonszám
- csomag felvételi cím és feladó neve, telefonszáma, egyéb elérhetősége
- csomag kézbesítési cím és címzett neve, telefonszáma, egyéb elérhetősége.

Felhasználótól eltérő személy adatainak kezelése: Abban az esetben, ha a csomag feladója és/vagy átvevője nem azonos Felhasználóval, Felhasználónak a szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges Adatkezelő részére megadnia a harmadik személy(ek) vezetéknevét és keresztnevét, telefonszámát, átvételi címét, és – nem kötelező jelleggel – egyéb elérhetőségét.  Ezen adatok Adatkezelő részére történő megadása (adattovábbítás) tekintetében Felhasználónak kell beszereznie az érintett harmadik személy(ek) hozzájárulását, melyet Adatkezelő vélelmez az adatok megadásakor. Az ilyen adatok kezeléséhez való hozzájárulás hiányával kapcsolatos következményekért Adatkezelő nem felelős.

A Felhasználó által a megjegyzés rovatban esetlegesen közölt további adatai tekintetében Adatkezelő csak az elküldött megjegyzés tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli a rendszeréből.

5.4. Az adatkezelés célja: A megrendelés teljesítése, a webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatkezelés. A webhelyen megrendelést leadó Felhasználó önként megadott személyes adatai, elérhetőségei kezelésének célja a megrendelés teljesítésének lehetővé tétele, a webhely ezzel kapcsolatos szolgáltatásainak biztosítása az érintett Felhasználó számára.

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:
- tájékoztatás a szolgáltatás elérhetőségéről
- megrendelt szolgáltatás igénybevételének egyeztetése
- a csomagszállítás megszervezése
- szállítás végrehajtása.

5.5. Az adatkezelés időtartama: A megrendelést leadó, regisztrált Felhasználók esetében az adatkezelés időtartalma a regisztrált Felhasználó kérelmére történő törlésig tart. Az adatkezelés megszűnhet továbbá a regisztráció Felhasználó általi törlésével, illetve a Felhasználó regisztrációjának Adatkezelő általi törlésével is. A megrendelést leadó nem regisztrált Felhasználók esetében az adatkezelés a megrendelés sikeres teljesítéséig tart, ezt követően Adatkezelő törli az érintett adatait.

A megrendeléssel kapcsolatos igényérvényesítés lehetőségének fennállásáig az ehhez szükséges adatokat, valamint a számviteli és egyéb törvényes kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat Adatkezelő az igényérvényesítés lehetséges idejéig, valamint a törvényes kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ideig kezeli.

5.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

 

6. Üzenet és ”Gyors ajánlatkérés” fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés

6.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhely „Kapcsolat” menüpontjából elérhető üzenetküldő felületének használatával, vagy a webhelyen feltűntetett e-mail cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő, valamint a webhely minden oldalán megtalálható „Gyors ajánlatkérés” panel (a továbbiakban: ajánlatkérő panel) használatával Adatkezelőtől ajánlatot kérő Felhasználók.

6.2. Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. A Felhasználó az üzenetküldő felületen illetve az ajánlatkérő panelen kért adatainak önkéntes megadásával, az üzenet/ajánlat önkéntes elküldésével, és az üzenetküldő felületen/ajánlatkérő panelen található adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével járul hozzá a megadott adatai, illetve esetlegesen az üzenetében/ajánlatkérésében általa feltüntetett egyéb adatai kezeléséhez.

6.3. Kezelt adatok körének meghatározása:
Az üzenetküldő/ajánlatkérő felhasználók esetében az adatkezelés a fent hivatkozott üzenetküldő felületen/ajánlatkérő panelen feltűntetett, kitöltendő személyes adatok és elérhetőségek körét, valamint a Felhasználó által az üzenetben/ajánlatkérésben esetlegesen közölt további adatait érinti.

Az adatok köre:
- név (Felhasználó közlése szerint; vezetéknév; keresztnév)
- e-mail cím
- telefonszám
- csomag felvételi cím
- csomag kézbesítési cím
- csomag tartalmának leírása.

A Felhasználó által az üzenetben/ajánlatkérésben esetlegesen közölt további adatai tekintetében Adatkezelő csak az elküldött üzenet/ajánlatkérés tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli a rendszeréből.

6.4. Az adatkezelés célja: ügyfélkapcsolat lehetővé tétele, webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatkezelés. Felhasználó önként megadott személyes adatai, elérhetőségei kezelésének célja a webhely üzenetváltással/gyors ajánlatkéréssel kapcsolatos szolgáltatásai igénybe vételének lehetővé tétele az érintett Felhasználó számára.

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:
- üzenetküldés az üzenetküldő felületen („Kapcsolat” menüpont) és annak megválaszolása
- e-mail útján küldött üzenet fogadása (a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával) és megválaszolása
- gyors ajánlatkérés és annak megválaszolása.

6.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig kezeli. Ennek megfelelően az üzenetet küldő/gyors ajánlatot kérő Felhasználók esetében az adatkezelés időtartalma az üzenet/ajánlatkérés megválaszolásáig tart. Adatkezelő az üzenet/ajánlatkérés megválaszolását követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével törli Adatkezelő az adatokat.

6.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, az információcsere időtartama alatt.

 

7. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés

7.1. Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki az Adatkezelővel személyesen, írásban szerződést köt, vagy személyesen, írásban a hírlevél küldéséhez hozzájárul. Továbbá az a Felhasználó, aki a webhelyen a hírlevél feliratkozásra szolgáló űrlap kitöltésével feliratkozik.

7.2. Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával és a hírlevél feliratkozásra szolgáló űrlap kitöltésével, az ott található hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével, illetve az írásbeli szerződésbe foglalt hírlevél küldésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével és a szerződés aláírásával, vagy külön papír alapú nyilatkozat kitöltésével és aláírásával adja meg. Ezzel Felhasználó kijelenti, hogy hozzájárul adatainak az adatkezelési tájékoztatóban illetve a szerződésben/nyilatkozatban meghatározottak szerinti kezeléséhez, és a hírlevelek küldéséhez.

7.3. Kezelt adatok körének meghatározása:
- név (Felhasználó közlése szerint; vezetéknév; keresztnév)
- e-mail cím.

7.4. Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése Adatkezelő által Felhasználó részére, e-mail útján. A hírlevelek küldése Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról szóló információk, figyelemfelhívó ajánlatok, reklámcélú tartalmak küldését jelenti.

7.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig, tehát az adatok érintett kérésére történő törlésig (leiratkozásig) kezeli.

7.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, valamint a papír alapú szerződések/nyilatkozatok lefűzésével azon Felhasználók tekintetében, akik személyes jelenléttel kötnek szerződést Adatkezelővel, és ennek során járulnak hozzá a hírlevél küldéséhez.

7.7. Tilalmi lista vezetéséhez kapcsolódó adatkezelés - a hírelvélről leiratkozókról:

7.7.1. Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki megtiltja adatainak hírlevél küldése céljából történő kezelését, tehát megtiltja a hírlevelek küldését, illetve leiratkozik a hírlevél szolgáltatásról.

7.7.2. Az adatkezelés jogalapja: A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 21. § (1) bekezdésében írt kötelezettség: A közvetlen üzletszerző szervnek nyilvántartást (tilalmi listát) kell vezetnie azoknak az érintetteknek a név- és lakcímadatairól, akik kérték adataik kezelésének az adott célból történő megszüntetését, vagy ahhoz - a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére - nem járultak hozzá, illetve az adatok átvétele után a személyi adat- és lakcímnyilvántartás szervénél éltek az adatletiltás jogával. Jelen esetben e-mail (hírlevél) formájában kerülhet sor az érintett felkeresésére, így Adatkezelő tilalmi listát vezet azon Felhasználók vezetéknevével, keresztnevével és e-mail címével, akik nem járultak hozzá, vagy megtiltották adataik e célból történő felhasználását.

7.7.3. Kezelt adatok körének meghatározása:
- vezetéknév
- keresztnév
- e-mail cím.

7.7.4. Az adatkezelés célja:  A tilalmi lista célja annak biztosítása, hogy a rajta szereplő érintettek adatai ismételten ne kerüljenek átvételre, harmadik személynek átadásra, illetőleg új kapcsolatfelvételi vagy üzletszerzési listára felvételre. A tilalmi listán szereplő érintettektől közvetlen üzletszerzési célból küldemény fogadására vonatkozó hozzájárulás nem kérhető, illetve reklámküldemény nem küldhető, kivéve, ha a tilalom csak egyedileg meghatározott célra (pl. csak telefonhívással történő kapcsolatfelvételre) vonatkozik. A tilalmi listán szereplő adatokat Adatkezelő a Felhasználó tiltásában meghatározottak teljesítésének biztosításához szükséges mértékben kezeli, más adatállománnyal nem kapcsolja össze, nem adja át, más célra nem használja fel.

7.7.5. Az adatkezelés időtartama: az adatokat Adatkezelő a Felhasználó kérésére történő törlésig kezeli.

7.7.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

 

8. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés

8.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhelyet meglátogató minden Felhasználó, szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

8.2. Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a webhely böngészésének megkezdésekor felugró tájékoztató és nyilatkozat elfogadásával, illetve a böngészés folytatásával adja meg önkéntes hozzájárulását az adatkezeléshez.

8.3. Kezelt adatok körének meghatározása:
Az információtechnológiai adatkezelés a webhely üzemeltetéséhez használt „sütik” működéséhez és a webtárhely szolgáltató által alkalmazott naplófájlok használatához szükséges adatok körét érinti.

A webhelyre történő belépési jogosultság ellenőrzéséhez és a felhasználóbarát böngészés lehetővé tétele érdekében kezelt adatok:
- e-mail cím és jelszó (Felhasználó döntése szerint kerülhet eltárolásra)
- Felhasználó által használt eszköz IP címe.

A webhely látogatottságának méréséhez kezelt adatok köre:
- a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje
- a webhely egyes weboldalainak megtekintési gyakorisága
- mely másik webhelyről érkezett a honlapra a látogató
- látogató földrajzi helyének meghatározása (az internet-szolgáltató adatai alapján, legtöbbször csak közelítő adatok)
- webhely böngészése kezdésének időpontja
- a webhely elhagyásának (böngészése befejezésének) időpontja
- a webhely böngészésének időtartama.

A közösségi oldalakon való megosztást megkönnyítő sütik által megvalósuló adatkezelés:
- a megosztott tartalom webhelye
- a megosztó Felhasználó adott közösségi oldalon használt azonosító adatai.

8.4. Az adatkezelés célja: A „sütik” és a naplófájlok használata a webhely felhasználóbarát és biztonságos üzemeltetéséhez szükségesek. Az ezekkel megvalósuló adatkezelés célja a webhely felhasználóbarát működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára, valamint adatgyűjtés a webhely használatáról.

Ezen belül:
- Felhasználó böngészéshez használt eszközének azonosítása, az azonosító – böngészés idejéig történő – megjegyzése: az IP-cím alapján. Ez által válik gördülékenyebbé a böngészés, e nélkül ugyanis minden egyes meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie
- e-mail cím és jelszó esetleges eltárolása a könnyebb belépéshez (Felhasználó döntése szerint).
- Felhasználó belépési jogosultságának ellenőrzése (felhasználói név, jelszó).
- A webhely látogatottságának mérése,
- a webhely egyes oldalainak megtekintési gyakoriságának mérése, és a
- webhely egyes oldalainak böngészési időtartamának mérése azért, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a webhely megfelel a Felhasználók igényeinek.
- Személyre szabott megosztási élményt biztosítása azáltal, hogy az adott süti megkönnyíti a közösségi oldalakon (pl. Facebook) való megosztást.

8.5. Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatok egy részét a böngészés idejéig kezeli, bizonyos adatokat – változó időtartamra, de maximum 2 évre – eltárol.

A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) a böngészési munkamenet idejéig (tehát a webhely böngészésének időtartamáig) kerülnek rögzítésre, annak befejeztével törlődnek. Felhasználó döntése alapján a belépés megkönnyítéséhez használt Felhasználó e-mail címét és jelszavát eltároló süti 365 napig tárolódik el. Az ilyen adatok kezelését Adatkezelő informatikai rendszere saját eszközeivel végzi, ahhoz harmadik személy – az informatikai adatfeldolgozás esetét (lásd 14. pont) kivéve – nem fér hozzá.

A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva anonim módon rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy személyhez sem. Ezen adatok méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics eszközeit használja, így ezen anonim adatokhoz a Google Inc. is hozzáfér. Ezen adatokat tárolja Adatkezelő tartósan, de maximálisan 20 hónapig működő sütik segítségével.

A közösségi oldalakon való megosztást megkönnyítő sütiket az Oracle Corporation AddThis szolgáltatása biztosítja, így ezen sütik által kezelt adatokhoz az Oracle Corporation is hozzáfér. Ezen adatokat Adatkezelő tartósan tárolja, de maximálisan 2 évig működő sütik segítségével.

Az információtechnológiai adatkezelés folyamatáról és a Google Analytics és AddThis eszközeinek alkalmazásával megvalósuló információtechnológiai adatkezelésről Felhasználó bővebben tájékozódhat a honlap böngészésének megkezdésekor felugró figyelmeztető sávból elérhető, valamint a honlapon a „sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató” feliratra kattintással elérhető tájékoztatóból, továbbá a Google Analytics  és az AddThis súgó oldalán. Adatkezelő a Google Analytics és az AddThis által ajánlott funkciók közül csak a fentebb írtakat veszi igénybe.

8.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listákon, anonim módon. A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) nem kerülnek tárolásra. Az adatokat szolgáltató sütik helyileg Felhasználó eszközén tárolódnak. A webtárhely szolgáltató által használt naplófájlok a tárhely szolgáltató szerverén tárolódnak el.

 

9. Adatkezelési listák

9.1. Regisztrációs lista: a regisztrált felhasználók – 4. pontban felsorolt – regisztrációs adatait tartalmazó lista. Az adatok a regisztráció felhasználó általi törléséig, illetve törlési kérelmének feldolgozásáig szerepelnek ezen a listán.

9.2. Megrendelői lista: a megrendelést leadó regisztrált felhasználók, és a regisztráció nélkül megrendelést leadó felhasználók – 5. pontban felsorolt – adatait tartalmazó lista. Az adatok a felhasználó törlési kérelmének feldolgozásáig szerepelnek ezen a listán, a törvény által előírt számvitellel kapcsolatos adatmegőrzési kötelezettség teljesítésének esetét kivéve.

9.3. Üzenetváltáshoz és gyors ajánlatkéréshez vezetett lista: az üzenetküldő/ajánlatkérő felhasználók – 6. pontban felsorolt – adatait tartalmazó lista, mely a folyamatban lévő információcserével érintettek adatait tartalmazza, kizárólag az információcsere időtartamáig.

9.4. Hírlevél célú lista: hírlevelek, üzenetek, információs anyagok és ajánlatok e-mail útján történő küldése céljából nyilvántartott – a 7. pontban felsorolt – adatokkal vezetve.

9.5. Információtechnológiai adatkezeléshez kapcsolódó listák: a Felhasználók – 8. pontban felsorolt – böngészési szokásaira utaló adatait tartalmazó anonim listák, illetve a böngészés ideje alatt az aktuálisan böngésző Felhasználók eszközeinek IP-címeit nyilvántartó ideiglenes lista, kizárólag Adatkezelő információs rendszerében vezetve. (A többi adat Felhasználó eszközén kerül tárolásra, azokról Adatkezelő saját birtokában listát nem vezet.)

9.6. Tilalmi lista: az adatkezeléssel érintett (Felhasználó) kérelmére adott célra vagy célokra tovább nem kezelhető adatok listája. Tartalma: az adott cél vagy célok, melyeket illetően tiltja az adatkezelést, a tiltással érintett adatok körének meghatározása, az érintett adatok.

9.7. Adattovábbítási nyilvántartás: Adatkezelő  az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

9.8. Adatvédelmi incidens nyilvántartás: személyes adat jogellenes kezeléséről vagy feldolgozásáról és ezek elhárítására megtett intézkedésekről szóló nyilvántartás. Tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint – törvényi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén – az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

9.9. Adatkezelő az adatkezelési célok elérése érdekében – a fent írtak szerint – külön listák formájában, adatkezelési célonként elkülönülő adatbázisokban, informatikai rendszerében kezeli az adatokat, illetve a hírlevél küldés céljából kezelt adatokat a papír alapú szerződések/nyilatkozatok lefűzésével is azon Felhasználók tekintetében, akik személyes jelenléttel kötnek szerződést Adatkezelővel, és ennek során járulnak hozzá a hírlevél küldéséhez.

 

10. Adatkezelés időtartama

10.1. Az Adatkezelő az érintettek adatait a fentebb írt adatkezelési célok megvalósulásáig illetve az érintett kérésére történő törlésig kezeli.

10.2. Ennek értelmében a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, a hírlevélről való leiratkozásig, a vonatkozó esetekben törvény által előírt kötelezettség teljesítéséig tart az adatkezelés. Felhasználó bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, kérheti az adatkezelés megszűntetését, az adatkezelés egyes módjainak megszűntetését illetve az adatok törlését az egyes célokat illetően is. Ezen esetekben az ilyen kérelem beérkezéséig és feldolgozásáig – melyet Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 10 munkanapon belül elvégez – tart az adatkezelés időtartama. Felhasználó a hírlevélről bármikor leiratkozhat a hírlevelekben megtalálható leiratkozó link használatával, valamint az info@hunparcel.com e-mail címre eljuttatott írásbeli kérelmével. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó a feliratkozás során vagy az írásbeli szerződés megkötésekor/írásbeli nyilatkozaton megadott és Adatkezelőnél nyilvántartott e-mail címéről küldik.

10.3. Az egyes adatkezelési céloknak megfelelő adatkezelés időtartama fentebb, az adatkezelés célok szerinti leírásánál írtaknak megfelelő ideig tart.

 

11. Adatok tárolásának módja

11.1. Adatkezelő külön listák formájában, adatkezelési célonként elkülönülő adatbázisokban, informatikai rendszerében kezeli az adatokat, illetve a hírlevél küldés céljából kezelt adatokat a papír alapú szerződések/nyilatkozatok lefűzésével is azon Felhasználók tekintetében, akik személyes jelenléttel kötnek szerződést Adatkezelővel, és ennek során járulnak hozzá a hírlevél küldéséhez.

 

12. Adatok törlése, zárolása

12.1. Az adatkezelés minden értelemben megszűnik és az adatok törlésre kerülnek Felhasználó ezen irányú kérelmének beérkezését követő 10 munkanapon belül, beleértve a már átadott adatok új adatkezelőnél történő törlését is (feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki).

12.2. Törlés helyett Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

12.3. Továbbá Adatkezelő törli a személyes adatot, ha
- kezelése jogellenes,
- a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
- azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

13. Adattovábbítás

13.1. Adatkezelő kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít adatokat.

13.2. Adatkezelő üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik személyeknek.

13.3. Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv-ben meghatározott adattovábbítási nyilvántartást vezet.

 

14. Adatfeldolgozó igénybevétele

14.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók, a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

14.2. Az adatfeldolgozók: Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe a

Retroscope Kreatív és Fejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Retroscope Kft.
Cégjegyzékszám: 03-09-118864
Adószám:  14917514-2-03
Székhely: 6500 Baja, Mészáros Lázár utca 57.
Telephely: 1033 Budapest, Hévízi út 8/b.
Telefon: +36 20 421-77-82
E-mail: info@retroscope.hu
Webhely: www.retroscope.hu

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő szolgáltatásának nyújtásához használt szoftver programozóját és webhely fejlesztőjét, és a

TRANSZPORT STUDIUM Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: TRANSZPORT STUDIUM Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-737431
Adószám:  13480660-2-43
Székhely: 1185 Budapest, József Attila u 42.
Telephely: 1108 Budapest, Kozma u 7.
Telefon: +36 1 260 8218
Fax: +36-1-260-8218
E-mail: info@simplyweb.hu
Webhely: www.simplyweb.hu

gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót.

14.3. Adatfeldolgozás jogalapja: az érintett hozzájárulása. Felhasználó az adatkezelési tájékoztató elfogadásával önként hozzájárul az adatfeldolgozó igénybevételéhez.

14.4. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.

14.5. Az adatfeldolgozás célja: A webhely üzemeltetéséhez és az azon biztosított szolgáltatások működtetéséhez szükséges adatkezelés megvalósítása. A webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára.

14.6. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatkezeléseknél írt időtartamokkal.

14.7. Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

14.8. Adatfeldolgozás más célra nem történik.

14.9. Az Adatfeldolgozók az Adatkezelő üzleti tevékenységében nem érdekeltek.

14.10. Adatkezelő más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

15. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

15.1. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban megadja.  Folyó évben adott adatkörre először benyújtott ilyen kérelem teljesítése ingyenes, egyéb esetekben 1.000.- Ft-os költséggel jár (kivéve: jogellenes adatkezelés, vagy ha kérés helyesbítéshez vezet). Felhasználó kérheti továbbá kezelt adatainak helyesbítését, melyet Adatkezelő 25 napon belül teljesít. Az érintettnek az e pontban meghatározott jogait törvény korlátozhatja.

15.2. Minden Felhasználónak joga van ahhoz, hogy megtagadja vagy megtiltsa név- és lakcímadatainak, elérhetőségeinek üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési - illetőleg azon belül meghatározott konkrét - célra történő felhasználását, a hírlevelek küldésére történő felhasználását, illetőleg harmadik személynek átadását, továbbá kérje személyes adatainak zárolását, az Adatkezelő birtokában lévő valamennyi vagy meghatározott célú listán történő kezelésének megszüntetését, beleértve a harmadik személy részére átadott adatokat is. Adatkezelő a törlést köteles 10 munkanapon belül végrehajtani, majd további 15 napon belül írásban tájékoztatni az érintettet kérésének teljesítéséről.

15.3. A Felhasználó észrevételeit, kérelmeit e-mailben az info@hunparcel.com címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

15.4. Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

15.5. Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett Felhasználó kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

15.6. Ha az Adatkezelő az érintett Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5., Telefon: +36 -1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulás lehetőségéről.     

 

16. Adatvédelem

16.1. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

16.2. Ennek érdekében Adatkezelő a webhely eléréséhez „https” sémájú http protokollt használ, mellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg azonosítható. Ezen felül a fentieknek megfelelően, elkülönülő adatkezelési listákat alkalmaz adatkezelési célonként, melyekhez Adatkezelő meghatározott alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek felelősségi körükbe tartozik az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes felhasználása.

16.3  Az adatok kezelése csak az itt meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

 

17. Jogérvényesítés

17.1. Az érintettek jogérvényesíti lehetőségeiket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postafiók:        1530  Budapest, Pf.: 5.
Cím:                1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:          +36  1  391 1400
Fax:                +36 1 391 1410
E-mail:            ugyfelszolgalat@naih.hu

 

2018. február 13.

 

Hunparcel Ltd.